Polityka prywatności Shopylinker

Kiedy poruszyliśmy kwestię prywatności w Shopylinker, natychmiast pojawiła się podstawowa refleksja, polegająca na określeniu, co można rygorystycznie rozważyć, w usłudze takiej jak ta świadczona przez Optyum, S.A. z Shopylinker, przyjęcie środków, które odpowiadają prawdziwej polityce prywatności, zarówno w odniesieniu do funkcji, które Shopylinker rozwija i rodzaju informacji, które wykorzystuje, jak i dla osób potencjalnie dotkniętych skutkami tej polityki prywatności.

Shopylinker to usługa SaaS świadczona przez Optyum, S.A., z serwerów dedykowanych zlokalizowanych w centrach danych, na rzecz sklepów internetowych typu open source hostowanych z kolei na wybranych przez nie serwerach, tj. na serwerach zakontraktowanych przez sklepy, z których działają i na których przechowują wszystkie swoje informacje.

Działanie sklepu korzystającego z usługi Shopylinker jest definiowane przez samego użytkownika, zgodnie z jego celami handlowymi, a efektywne korzystanie z usługi jest określone w przetwarzaniu danych wymaganych przez użytkownika do procesora Shopylinker, w celu wykonania funkcji, których wymaga każdy rozwój komercyjny.

Dane, na których odbywa się przetwarzanie odpowiadające funkcjonalnościom, za pomocą których przeprowadzane są różne działania handlowe, mają charakter numeryczny i w każdym przypadku nie mają treści semantycznej do celów przetwarzania, a dane te, przed przetworzeniem, pochodzą z baz danych sklepu, znajdujących się na serwerze użytkownika, a po przetworzeniu, ich miejsce docelowe, w innych bazach danych sklepu, również znajdujących się na serwerze użytkownika.

Biorąc pod uwagę, że dane przetwarzane na potrzeby Shopylinker nie mają żadnego znaczenia, możemy stwierdzić, że ze względu na charakter danych przetwarzanych przez podmiot przetwarzający Shopylinker, uznanie ich za podlegające polityce prywatności jest zgodne z zasadą, od której nie można odstąpić w żadnym przypadku, nawet jeśli, jak w tym przypadku, ma ona charakter odległy.

W odniesieniu do relacji polityki prywatności i stron trzecich, na które może mieć wpływ zarządzanie Shopylinker, możemy rozważyć:
Po pierwsze, klienci Shopylinker, którzy są użytkownikami usługi do użytku przez sklep i którzy są odpowiedzialni za dostarczenie klientom końcowym własnych danych identyfikacyjnych, a także informacji, które muszą zostać opublikowane, zgodnie z przepisami każdego z krajów, w których sklep oferuje swoje produkty lub usługi na sprzedaż.

W związku z tym właściciele sklepów ponoszą odpowiedzialność za dostarczanie informacji oferowanych przez sklep oraz odpowiedzialność za wpływ, jaki te informacje mogą mieć na prywatność członków sklepu lub na prywatność własnych wrażliwych informacji handlowych sklepu lub na prywatność osób trzecich, niezależnie od tego, czy zostały one wygenerowane przez sam sklep, czy zostały dostarczone przez dostawców lub współpracowników.

Shopylinker jest tym samym zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności, ograniczając swoje ewentualne interwencje do przypadków naruszenia zasad określonych w Ogólnych Warunkach Shopylinker, związanych z poszanowaniem prawa, moralności i dobrych obyczajów lub obowiązkowego przestrzegania nakazów rządowych lub sądowych.

W odniesieniu do prywatności wszelkich wrażliwych danych klientów końcowych, sklep może korzystać z narzędzi udostępnionych przez Shopylinker, wypełniając formularze i inne procedury związane z różnymi procesami handlowymi, w celu przestrzegania przepisów o ochronie danych wymaganych w każdym kraju, a także korzystając z zasobów oferowanych przez Shopylinker w celu ochrony poufności, której zachowanie leży w interesie sklepu w odniesieniu do tożsamości i okoliczności jego klientów końcowych.

W odniesieniu do dostawców i współpracowników Shopylinker, oprócz zwykłej poufności w relacjach handlowych, wymagana jest szczególna uwaga w odniesieniu do prywatności wszystkich tych współpracowników, którzy w celu wykonywania swojej pracy potrzebują dostępu do danych lub programowania którejkolwiek z różnych stron zaangażowanych w procesy Shopylinker, przy czym w niektórych przypadkach upoważnieniu musi towarzyszyć przysięga poufności równoważna tej, którą Shopylinker złożył z wyprzedzeniem w takich przypadkach na początku świadczenia usługi.
W oparciu o uznanie własności informacji, niniejsza polityka prywatności ma na celu zapewnienie, że wykorzystanie informacji jest ograniczone do interesów klienta w zakresie działalności, która stanowi podstawę umowy, z wyłączeniem gromadzenia niepotrzebnych informacji.

Stosujemy ogólną zasadę poufności danych osobowych naszych klientów w odniesieniu do stron trzecich, które będziemy udostępniać tylko wtedy, gdy nasz klient upoważni nas do tego lub gdy będziemy do tego prawnie zobowiązani, o czym poinformujemy naszego klienta z wyprzedzeniem, chyba że będzie to zabronione.